18
Ekim 2017

4007 – BİLİM ŞENLİKLERİ DESTEKLEME PROGRAMI ÇAĞRISI ÖN DUYURUSU Tarih: 18 Ekim 2017 Çarşamba 15:28Sayın İlgili,

2017 - 2018 Dönemi 4007 – TÜBİTAK Bilim Şenlikleri Destekleme Programı çağrısına başvuruların 2017 yılı Kasım ayı içerisinde http://bilimtoplum-pbs.tubitak.gov.tr/ adresi üzerinden alınması planlanmaktadır.

Çağrı Amacı:

4007 Bilim Şenliği Destekleme Programı çağrısı; bilim iletişiminin sağlanması, bilimsel bilginin geniş toplum kitlelerine ulaştırılması ve bilim-teknoloji arasındaki etkileşimin kavratılması için sergi, gösteri, atölye/laboratuvar çalışmaları, tematik bilim oyunları, yarışmalar, söyleşiler vb. etkinlikler yoluyla katılımcıların temel bilimsel olguları fark etmelerinin sağlanması, merak duygularının, araştırma, sorgulama ve öğrenme isteklerinin tetiklenmesini amaçlar. Projelerde aşağıdaki kazanımlar sağlanacaktır:

 Bilim, teknoloji, toplum, çevre ve birey arasındaki etkileşimi sağlayarak, olay ve olguların anlaşılmasında bilimsel ve teknolojik bakış açısının gelişimini desteklemek, 

 Etkileşimli etkinlikler yoluyla katılımcıları “yapan-yaşayan-paylaşan” konumuna getirmek, 

 Farklı konularda gerçekleştirilen gözlem ve uygulamalarla katılımcılara disiplinlerarası bir bakış açısı kazandırmak, 

 Eğlenceli uygulamalarla, katılımcıların bilime, bilimsel bilgiye ve bilim insanına yönelik bakış açılarının olumlu yönde gelişmesine katkıda bulunmak, 

 Bilim ve bilimsel süreçler konusunda farkındalık kazandırmak vb.

Çağrı Kapsamı:

Doğa, bilim, teknoloji ve mühendislik ile ilgili konularda farkındalık yaratmayı, bilimsel bilgiyi topluma eğlenceli ve anlaşılır bir şekilde kavratmayı ve toplumun her kesiminden ve her yaş grubundan kitlelerin katılımını sağlamayı amaçlayan ve açık ve/veya kapalı mekânlarda, bilimsel içerik, konu, kavram ve süreçleri daha çok etkileşimli uygulamalarla belirli bir program dâhilinde sunan etkinlikler bu çağrı kapsamındadır.

Çağrı Alanları

Proje önerileri aşağıdaki alanlardan bir veya birkaçını kapsamalıdır.

 Doğa Bilimleri 

 Mühendislik ve Teknoloji Alanları 

 Tıbbi Bilimler 

 Tarımsal Bilimler 

 Sosyal ve Beşeri Bilimler

Başvuru Koşulları

 Üniversiteler, kamu ve belediye iştiraklerinin işlettiği bilim merkezleri, belediyeler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlar başvurabilir. 

 4007 - Bilim Şenlikleri Destekleme Programı’nda proje yürütücüsü olmanın koşulu; en az lisans derecesine sahip olmak ve projenin yürütüldüğü kurum/kuruluşta tam zamanlı personel kadrosunda bulunmaktır.

Proje başvuru sırasında ve kabul edilen projelerin yürütülmesi sürecinde aşağıdaki görevlerde bulunan kişiler yürütücü olamazlar veya yürütücülüğe devam edemezler:

i) Üniversitelerde; rektör, dekan, enstitü müdürü (araştırma enstitüleri hariç), yüksekokul müdürü, meslek yüksekokulu müdürü ve sayılan unvan sahiplerinin yardımcıları 

ii) Kamu kurum ve kuruluşlarında; vali, kaymakam, belediye başkanı, müsteşar, genel sekreter, genel müdür, başhekim, daire ve grup başkanı, il ve ilçe millî eğitim müdürleri ve sayılan unvan sahiplerinin yardımcıları

Nereye ve Nasıl Başvurulabilir?

Başvurular, http://bilimtoplum-pbs.tubitak.gov.tr adresinden ARBİS bilgileri ile giriş yapılarak çevrimiçi yapılacaktır. 

Başvuruya ait tüm belgeler başvuru sistemine yüklenilecek olup, proje başvurusu elektronik ortamda “Nitelikli Elektronik Sertifika (E-imza)” ile imzalanacaktır.

4007 – TÜBİTAK Bilim Şenlikleri Destekleme Programı çağrısı ile ilgili detaylı bilgi için: tubitak.gov.tr/4007