3
Ağustos 2017

COSME PROGRAMI Yaratıcılık Odaklı İnovasyon için Avupa İnkubatör Ağları Tarih: 3 Ağustos 2017 Perşembe 11:37


2017 Çağrı Teklifi - COS-EINET-2017-3-04


Avrupa Birliği’nin, EU 2020 adını verdiği 2020 yılına yönelik stratejisini tanımlayan ana politikalardan biri “Küreselleşen Çağ için Sanayi Politikası” olarak belirlenmiştir. Bu süreçte, AB ülkelerinde ekonomik faaliyette bulunan işletmelerin % 90’ından fazlasını temsil eden KOBİ’lere özel önem atfedilmektedir. Bu kapsamda Birlik tarafından, 2014-2020 yıllarını kapsayan kısaca COSME (İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı) olarak adlandırılan bir program ortaya konulmuştur. KOSGEB, COSME Programının ulusal koordinatörüdür.

COSME programının bütçesi, ana eylemler olan;

KOBİlerin finansmana erişiminin arttırılması,

Pazarlara erişiminin iyileştirilmesi,

Çerçeve koşulların geliştirilmesi ve

Girişimciliğin teşvik edilmesi

amacıyla 7 yıl için 2,3 milyar AVRO olarak belirlenmiştir.COSME Programı kapsamında “European Incubation Network(s) for Creativity-Driven Innovation - Yaratıcılık Odaklı İnovasyon için Avupa İnkubatör Ağları” proje teklif çağrısı yayımlanmıştır. Çağrıya dair özet bilgi aşağıda sunulmaktadır.

Çağrının Kapsamı ve Amacı

“European Incubation Network(s) for Creativity-Driven Innovation - Yaratıcılık Odaklı

İnovasyon için Avupa İnkubatör Ağları” proje teklif çağrısı ile Avrupa’daki inkubatörler

(kuluçka merkezleri) ve hızlandırıcılar (accelerator) aracılığı ile kültürel ve yaratıcı

endüstrilerin (CCI) yaratıcılık, sanat ve tasarım becerilerini teknolojik ve bilimsel uzmanlıkla

birleştirerek moda ve turizm sektörlerinde işletmelerin kurulmasını, gelişmesini ve ölçek

atırmasını sağlamaktır.

Bu çağrı ile;

Kültürel ve yaratıcı endüstri (CCI) sektörlerinde KOBİ ve yeni kurulan işletmelere

odaklanan inkubatörler ve hızlandırıcılardan oluşan 1-2 ulus ötesi ağın desteklenmesi,

İnkubatörler ve hızlandırıcılar ve ilgili diğer aktörler arasında belirtilen tema ve

öncelikler çerçevesinde değer zincirleri de göz önünde bulundurularak sektörler arası

işbirliğinin güçlendirilmesi,

Yenilikçi işletmelerin büyümesini yönelik destek mekanizmalarının, yeni iş

modellerinin, ürünlerinin ve hizmetlerinin geliştirilmesi,

Yeni iş modellerinin, ürünlerinin ve hizmetlerinin geliştirilerek ve denenerek yenilikçi

KOBİ’lerin büyümeleri ve ölçeklerini artırmaları için gerekli süre boyunca

       desteklenmesi beklenmektedir.

İlgili Dokümanlar

Proje çağrı teklifi pdf formatı için http://kosgeb.gov.tr/Content/Upload/Dosya/Duyurular/COSME_%C3%87a%C4%9Fr%C4%B1-incubation_networks.pdf

Çağrı Metni:

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/cosme/guide/call/cosmecall-proposal-cos-einet-17304_en.pdf

Elektronik Başvuru:

https://ec.europa.eu/easme/en/cosme-eu-programme-competitiveness-enterprises-andsmall-and-medium-sized-enterprises-smes

Soru Cevap:

[email protected]

Cevaplar, https://ec.europa.eu/easme/en/cosme sitesinde yayınlanacaktır